Vad vill du boka?Welcome to Be In Yoga 

If you have visited www.beinyoga.se/en  and wanted to read more and to BOOK an event you scroll down. 

Varmt välkommen 

Hit länkas du från min hemsida www.beinyoga.se när du vill boka dina event med Be In Yoga, nedan hittar du bokningsystemet för lediga platser.

Be In Yoga, för dig som vill utforska dig själv med tekniker för att expandera, integrera och öka medvetenhet i både kropp och sinne.

Ett utforskande av kropps­sinnet genom asana (fysiska yogapositioner), meditation och upplevelsebaserad anatomi, där vi ökar vår kroppsmedvetenhet genom upplevelse. Vi strävar efter att fördjupa förståelsen för hur vi som individer hänger ihop i en helhet.

Det passar dig som vill ha en mångsidig yoga med djup närvaro och som är redo att lyssna till den inre läraren lika mycket som till den yttre. Det är du som äger upplevelsen i din kropp därför kommer kraften till förändring komma inifrån dig och inte från den som leder klassen. Du uppmanas hedra din individuella struktur och ditt eget uttryck. Självklart blir du guidad men utan tvång att skapa form eller känslor som ska matcha andras.

Vi möts på mattan för att fördjupa kontakten med vår kropp och hitta in i kroppens djupa inneboende intelligens. Varje klass har ett tema som relaterar det inre med det yttre. Vi undersöker kopplingarna i kroppens fysiologiska- och anatomiska system när vi rör oss utifrån t.ex. hud, skelett, celler, organ eller muskler. Alla har de sitt eget språk och en egen känsla av vad rörelse är. Kanske har man en tendens att alltid spänna och bära upp sig genom sina muskler men upptäcker att man kan ta stöd och kraft från den inre arkitekturen, skelettet.  Eller kanske finner man mer frihet och möjlighet till expansion när vi rör oss utifrån hjärtat hellre än i förutbestämda yttre former. Utforskandet är oändligt!

Yoga ska vara till tjänst för dig och inte tvärtom, därför lämnar vi prestige och dömande utanför. Vi välkomnar in hänsyn och respekt så jag vill att du är på plats i god tid innan vi börjar. 

Den här terminen (vt 2018) håller jag fasta klasser på fredagar kl 17 - 18:10 på Yogayama Gbg
https://www.yogayama.com/  (Bokas via deras hemsida)


 Klasserna passar alla nivåer, nybörjare såväl som mer vana yogautövare. 


Empowering Women's Circle:

Onsdag 17/1 18:30-20:30 på Yogayama, skanstorget 6. 

Välkommen till en cirkel för kvinnor (för alla som definierar sig som kvinna 18-100 år)

Det kallas en cirkel för att kvinnor i alla tider har samlats “runt lägerelden” för att dela upplevelser, tankar och frigörande rörelse tillsammans. I cirkeln är alla deltagare lika viktiga och det ska vara en trygg plats utan dömande eller prestige. Så vi kommer ha en mysig kväll med diskussioner, yoga, dans och gott fika.

Varför behövs en cirkel? Det här är ett unikt tillfälle för bara kvinnor att träffas och höras. Vi möts för att få - och ge stöd till varandra. Om vi vill se någon förändring i samhället behöver vi själva skapa den. Ett stort steg på väg är att skapa en gemenskap, att samarbeta och bry oss om varandra.

Under två timmar möts vi på Yogayama, skanstorget 6 och eventet kostar 200kr och kan betalas med kort eller med Swish på plats. 

Vårens kvinnocirklar kommer att hållas på Studio Yogaheart, richertsgatan 8, under kommande söndagar kl 18:30-20:30,
4/2, 
25/2
18/3
15/4
6/5
27/5
10/6

OBS:The circle will be held in English if there is any english speaking participants, otherwise in Swedish.IN ENGLISH...............................................................................................

The classes are suitable for all levels, beginners as well as more experienced yoga practitioners. Yoga mats, bolsters, blocks and straps are available for use during classes, but if you prefer to use your own gear you are of course very welcome to bring them instead.

Why Be In Yoga?

Would you like to transform your weaknesses into strengths and open up to possibilities rather than focus on limitations? Before I started practising yoga I often experienced my body as an obstacle. The yoga practise led me into accepting my body and my situation, thereby revealing what I had at hand. It turned out to be a treasure!

Come and let me share with you the tools I have found so we can discover more of our wonderful treasures together!

Be In Yoga is for you who wants to explore yourself by using techniques developed to expand, integrate and cultivate awareness of body and mind. We explore the body sense through asana (physical yoga poses), meditation and experiential anatomy where we nurture our body awareness through experience. We strive to deepen the understanding about how we, as individuals, interrelate as a whole.

It suits you who prefer a versatile yoga practice and is ready to listen to the inner teacher just as much as the outer one. You own the experience within your body. The power of transformation will therefore come from yourself and not from the one leading the class. You are encouraged to honour your individual structure and your unique expression. You will be guided, but without any constraint to create a form or feeling that matches someone else’s.

We meet each other on the mat where we deepen the contact with our bodies and find the inherent intelligence within. Each class has a theme that relates the inner to the outer. We explore connections within the bodies’ physiological and anatomical systems as we initiate movement from e.g. our skin, bones, muscles or other organs. The different systems all have their own language and feeling for what movement is. Some of us may for example have a tendency to be tense and carry the body using a lot of muscle power. The yoga practice may in that case help us to discover the wonderful support and power offered by the inner architecture made up of our skeleton. Maybe we can find a higher sense of freedom and possibility to expand when we move from the heart rather than according to predetermined outer shapes. The exploration is endless!

This term (spring 2018)  I teach at Yogayama Fridays kl 17 - 18:10 
https://www.yogayama.com/  (Book through their webpage)

The classes are suitable for all levels, beginners as well as more experienced yoga practitioners. Yoga mats, bolsters, blocks and straps are available for to use during classes, but if you prefer to use your own gear you are of course very welcome to bring them instead.


Empowering Women's Circles

Wednesday 17/1 18:30-20:30 at Yogayama, skanstorget 6. 

Women have been gathering in circles since the beginning of time, to share experiences, stories, thoughts, ideas and movement.

This Circle offer a safe and gentle space for Women- or anyone who defines themselves as “Woman” between 18- 100 years old. This night we will share thoughts, have discussions, do yoga, dance and have fika!

Why a circle? This is a unique opportunity for women to meet up and get- and offer support to one another. If we want to see a change in the world we need to be the change! We need to start a community, cooperate and care for each other.

You will be served tea and yummy snacks during these two hours and the event will cost 200kr. You may pay with card or Swish.

This springs upcoming Empowering Women's Circles will be held at Studio Yogaheart, richertsgatan, Sundays 18:30-20:30,
4/2, 
25/2
18/3
15/4
6/5
27/5
10/6.

It would be very helpful if you could give me a heads up that you are only English speaking, thank you! The circle will be held in English if there is any English speaking participants, otherwise in Swedish. Namaste
.................................................................................................................................................

Tyvärr har vi inga bokningsbara tider online just nu, men kontakta oss gärna angående bokning.

Be In Yoga

Vi utövar en yogaform där
vi utgångspunkten är kroppens olika system och organ såsom muskler, skelett, fascia, hjärta och lungor. Med hjälp av lekfulla varierande sekvenser så riktar vi, under varje pass, fokus på ett nytt system. Be In Yoga kombinerar Hathayoga med inslag av Embodied Flow ™ för en känsla av enkelhet, kraft och avslappning.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Söndagar 18:30 - 20:30
Adress