Allmänna villkor (konsument) vid köp av presentkort

(gäller fr.o.m. 2016-01-07)

§1 Allmänt: Bokadirekt i Stockholm AB (Bokadirekt), org.nr. 556580-5412, är en bokningstjänst som träffat avtal med ett antal tjänsteutövare av skilda slag (“Tjänsteutövare”). Bokadirekt har genom dessa avtal erhållit en rätt att å Tjänsteutövarens vägnar presentera, förmedla och sälja presentkort (”Presentkort”) som kan användas för att boka och betala deras tjänster (”Tjänster”). Dessa Tjänster presenteras på Bokadirekts hemsida eller saluförs i detaljhandeln av vissa utvalda detaljister. Den som beställer och betalar ett presentkort anses vara köpare (“Köpare”). Den som bokar en Tjänst och därmed konsumerar ett presentkort anses vara slutkund (“Slutkund”). Presentkortet ska användas för attbetala eller del betala en tjänst genom att ange den presentkortskod som anges på presentkortet vid bokning av en tjänst på Bokadirekt.se

§2 Skadestånd: Så snart Slutkund eller Bokadirekt bokat tid för att använda Presentkortet hos Tjänsteutövare så föreligger ett separat avtal mellan Slutkunden och Tjänsteutövaren. Bokadirekt tar inte ansvar för uteblivna eller felaktigt utförda Tjänster.

§3 Tjänsteutövare: Presentkortet gäller endast hos den Tjänsteutövare som Slutkund valt vid köp av Presentkortet. Bokadirekt återförsäljer endast Presentkortet åt Tjänsteutövarens vägnar, om den Tjänsteutövare som en Slutkund köpt Presentkort hos har upphört ska Slutkund kontakta Tjänsteutövaren för återbetalning.

§4 Text och bild: De texter och bilder som beskriver Tjänsteutövare, Tjänster och Presentkort avser att i så hög grad som möjligt återspegla de Tjänster som Slutkund kan konsumera. Bokadirekt vill dock reservera sig för att bilder kan vara generiska och fungera som exempel eller illustrationer av Tjänsteutövare och Presentkort. Vad avser texter kan Bokadirekt ha mottagit missvisande information från Tjänsteutövare och för det fall Slutkund därigenom anser sig inte ha erhållit exakt den Tjänst som texten beskriver bär Bokadirekt inte något ansvar gentemot Slutkund. Bokadirekt reserverar sig även för eventuella tryckfel på såväl hemsidan som i tryckt material.

§5 Presentkort och Presentkortskod: Bokadirekt levererar Presentkortet med tillhörande presentkortskod digitalt. Leveransen innehåller en av Köparen angiven Tjänsteutövare och dess detaljer, presentkortskod samt angivet belopp. Om Köparen så önskar kan Presentkortet, i PDF-format, mailas till Slutkund. Om Presentkortet inte distribueras digitalt ska Köparen själv ombesörja utskriftoch manuell distribution av Presentkortet till Slutkund. Slutkund skall på Bokadirekts hemsida användaPresentkortet och boka önskad Tjänst genom att ange presentkortskoden, som anges på Presentkortet, i fält för ”Presentkortskod” i bokningsflödet. Presentkortet är en värdehandling och utan dessa handlingar kan Slutkund inte använda sitt Presentkort. Om Slutkund väljer en dyrare Tjänst än vad det finns pengar för på Presetkortet måste aktuell mellanskillnad betalas till Tjänsteutövaren vid utförandet av Tjänsten. Väljer Slutkund en billigare Tjänst har Slutkund beloppet motsvarande mellanskillnaden tillgodo på sin presentkortskod. Vid byte av Presentkort som är köpt till nedsatt pris, t.ex. i samband med kampanj eller erbjudande, har Slutkund beloppet som betalades tillgodo och inte det ordinarie priset.

§6 Giltighetstid och saldo: På Presentkortet anges en giltighetstid som är 12 månader från köptillfället. Presentkort måste användas inom giltighetstiden. Slutkund kan med presentkortskoden se giltighetstid samt aktuellt saldo på Bokadirekt.se.

§7 Bokning: Slutkund erhåller en presentkortskod i Presentkortet. Presentkortskoden används genom bokning på Bokadirekt.se eller via telefon (0771-676700).

§8 Tillgänglighet: Slutkund kan på Bokadirekt.se även se vilka tider som är tillgängliga hos den Tjänsteutövare som Presentkortet är giltigt hos.

§9 Om Tjänsteutövaren avbokar: Det händer att Tjänsteutövaren måste ställa in en bokning p.g.a. någon anledning som är utom Tjänsteutövarens kontroll som t.ex. sjukdom eller tekniska problem. Om Tjänsteutövaren av sådana skäl tvingas ställa in en bokning av en Slutkund skall Tjänsteutövaren lämnabesked snarast möjligt om nästa datum för genomförande. Bokadirekt ersätter inte och kan inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit för Slutkund eller Köpare som en följd av en avbokning. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till resekostnader.

§10 Reklamation och ansvar: Bokadirekt ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva Tjänsten. Tjänsterna som säljs via Bokadirekt genomförs av utvalda Tjänsteutövare. Med detta avses att Bokadirekt ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Köpare och Slutkund. Oavsett vem som bär ansvaret för det klagomål som Köparen eller Slutkunden vill göra kan reklamationen skickas till Bokadirekt på support@bokadirekt.se. Dock påfordrar Bokadirekt att Slutkunden påtalar sina eventuella klagomål med Tjänsteutövaren redan vid tillfället för Tjänsten. Bokadirekt utlovar svar till den som reklamerar inom 20 arbetsdagar från det att ärendet är Bokadirekt tillhanda. Lagstadgad ångerrätt, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är tillämplig på avtal avseende köp av Presentkort via Bokadirekt.se. Detta innebär att Köparen kan ångra ett köp av ett presentkort inom fjorton (14) kalenderdagar från det Köparen mottagit Presentkortet. Köparen behöver inte ange någon anledning för utnyttjandet av ångerrätt. Dock förutsätter utnyttjandet av ångerrätten att Presentkortet inte har nyttjats helt eller delvis. Om Köparen vill utnyttja sin ångerrätt ska Köparen kontakta Bokadirekt support@bokadirekt.se och bifoga Konsumentverkets ångerblankett (http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/standardmall-for-information-om-angerratten.html), alternativt tydligt uppge dessa uppgifter på annat sätt vid kontakt med Bokadirekt. Om Köparen utövar sin ångerrätt, ska Bokadirekt betala tillbaka vad Köparen har betalat till Bokadirekt. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Bokadirekt tog emot Köparens meddelande om att ångerrätten utnyttjas. Eventuella omkostnader som uppkommer i samband med utnyttjande av ångerrätten, till exempel betalningsförmedlares transaktionsavgift, bekostar Köparen själv.

§11 Förlorat eller stulet värdebevis: I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste kunden kontakta Bokadirekt omgående. Kunden erhåller ett nytt värdebevis om värdebevisets Köpare alternativt Slutkund kan hittas i Bokadirekts register. En administrativ avgift på 100 kronor tillkommer.

§12 Force Majeure: Bokadirekt är vidare befriat från ansvar gentemot Köpare och Slutkund om Bokadirekt förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Bokadirekts kontroll eller förmåga som Bokadirekt inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Bokadirekt inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Bokadirekt förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse ellerliknande omständigheter.

§13 Ändringar: Bokadirekt äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Köpare och Slutkund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

§14 Behandling av personuppgifter: För att kunna genomföra köpet av Presentkort och leverera Presentkort behöver Bokadirekt behandla Köparens personuppgifter. Sådana personuppgifter inkluderar t.ex. namn, kontaktuppgifter och i förekommande fall kontokortsnummer och/eller personnummer. Köparens personuppgifter kommer att användas för att genomföra köpet av Presentkort och leverera Presentkortet. Bokadirekt har inte något ansvar för Tjänsteutövarnas behandling av dina personuppgifter. För information om Tjänsteutövarnas personuppgiftsbehandling hänvisar vi dig till respektive Tjänsteutövares personuppgiftspolicy. Förutom att genomföra köpet av Presentkort och leverans av Presentkort kan Bokadirekt komma att använda dina personuppgifter för att genomföra marknads- och kundanalyser och affärs- och metodutveckling samt för marknadsföringsändamål. Bokadirekt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med ovan angivna ändamål. Om Köparen betalar med kontokort eller faktura behöver Bokadirekt skicka Köparens personuppgifter till Klarna, i syfte att betalningen ska kunna genomföras.