Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Massage

Klassisk svensk massage. Priset gäller för bokade tider vardagar 18.00-20.00 samt helger
Klassisk svensk massage. Priset gäller för bokade tider vardagar 18.00-20.00 samt helger.
Klassisk svensk massage. Priset gäller för bokade tider vardagar 08.00-18.00.
Klassisk svensk massage. Priset gäller för bokade tider vardagar 08.00-18.00.

Konditionstester

Syftet med testet är att kartlägga viktiga delfaktorer i ämnesomsättningen som har avgörande betydelse för uthålligheten och prestationsförmågan vid konditionskrävande idrotter. Testet kan användas för att ge viktig information för att utvärdera genomförd träning eller för att planera träning.

Testet ger information om maximal fettbränningskapacitet (FettMax) i g/min och vid vilken puls den inträffar. Att träna upp sin förmåga att använda fett som bränsle gör att man kan prestera bättre i uthållighetssammanhang.
Laktat “mjölksyra” bildas vid anaerob kolhydratnedbrytning. Laktattröskeln är den arbetsbelastning/puls där laktatnivån ökar markant i blodet. Med träning kan man uppnå en “högerförskjutning” av laktattröskeln vilket innebär att ansamlingen av laktat inträffar på en högre hastighet/arbetsbelastning och högre puls, vilket ökar uthålligheten.
VO2max är ett mått på kroppens förmåga att ta upp, transportera och omsätta syre till de ”förbränningsprocesser” som nyttjar kolhydrat och fett som energigivare i cellernas produktion av energi (ATP). Ett högt VO2max innebär att man kan bilda mer energi per tidsenhet med syre och då klarar man av att utföra mer fysiskt arbete per tidsenhet och dessutom ökar uthålligheten.
Blodstatus innebär ett test av hemoglobin (Hb). Höga nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till ett högre VO2max.

Utförande av test
Testet går att göra på löpband eller cykel och är indelat i två delar: sub-max och max-test.
Innan testet tas ett blodprov genom stick i fingret för att mäta vilolaktat och Hb och man får värma upp i 10 minuter. Under testet har man ett pulsband över bröstet och en andningsmask över näsa och mun.
Submax-test: 5-6 intervaller, 3 minuter lång med stigande intensitet. Mellan varje intervall tas ett blodprov.
Max-test: Här ökar intensiteten varje minut och man målet är att springa/cykla till utmattning. 3 minuter efter testet tas ytterligare ett laktat-blodprov.
VO2max
60 min 1.000,00 kr Mer info
VO2max är ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan ta upp och utnyttja till energiproduktion under en given tid. VO2max är dels beroende av förmågan att leverera syre till musklerna samt musklernas förmåga att ta upp och utnyttja syre till att producera energi. VO2max kan antingen uttryckas som ett absolut värde vilket är den maximala syreomsättningen mätt i liter O2 per minut (l/min) eller sättas i relation till testpersonens kroppsvikt och anges då i ml/min/kg. Det senare är vad som i vanligt tal kallas för testvärde eller konditionsvärde.

Under testet får man andas i en speciell mask under tiden som man utför aktiviteten. För närvarande har vi har möjlighet att göra syreupptagningsmätning på cykel, löpband, stakmaskin och roddmaskin. Före testet tas också en blodstatus. Blodstatus innebär ett test av hemoglobin (Hb)som är ett järninnehållande protein i de röda blodkropparna som binder syre. Högre nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till ett högre VO2max . Efter testet får man en detaljerad testrapport där de egna resultaten jämförs med andra av samma kön och ålder i den svenska befolkningen och idrottare inom olika discipliner.

Kan med fördel kombineras med en laktatmätning. Då tas ett blodprov i vila och ett andra blodprov efter avslutat test.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus. Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem.
VO2max är ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan ta upp och utnyttja till energiproduktion under en given tid. Vo2max är dels beroende av förmågan att leverera syre till musklerna samt musklernas förmåga att ta upp och utnyttja syre till att producera energi. VO2max kan antingen uttryckas som ett absolut värde vilket är den maximala syreomsättningen mätt i liter O2 per minut (l/min) eller sättas i relation till testpersonens kroppsvikt och anges då i ml/min/kg. Det senare är vad som i vanligt tal kallas för testvärde eller konditionsvärde.

Under testet får man andas i en speciell mask under tiden som man utför aktiviteten. För närvarande har vi har möjlighet att göra syreupptagningsmätning på cykel, löpband, stakmaskin och roddmaskin. Före testet tas också en blodstatus. Blodstatus innebär ett test av hemoglobin (Hb)som är ett järninnehållande protein i de röda blodkropparna som binder syre. Högre nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till ett högre VO2max . Efter testet får man en detaljerad testrapport där de egna resultaten jämförs med andra av samma kön och ålder i den svenska befolkningen och idrottare inom olika discipliner.

Kan med fördel kombineras med en laktatmätning. Då tas ett blodprov i vila och ett andra blodprov efter avslutat test.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus. Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem
Ett ansträngande test som visar när mängden laktat (ofta benämt som mjölksyra) ansamlas i muskulaturen snabbare än det kan forslas bort. Via stick i fingret så mäts laktatmängden i blodet vid olika belastningar. Utifrån de värden vi får fram kan vi ge dig dina individuella pulszoner för låg, mellan och högintensiv träning.
Ekblom-Bak cykeltest är ett test för att uppskatta maximalt syreupptag (VO2max). Testet är submaximalt, vilket innebär att testet är lagom ansträngande, i motsats till ett vanligt VO2max-test som utförs till maximal utmattning. Testet inleds med 4 minuter cykling på en lätt belastning och efterföljs av ytterligare 4 minuter cykling på en högre belastning. Hjärtfrekvensen registreras på båda belastningarna och används för att beräkna ett syreupptagningsvärde eller ”konditionsvärde”. Testresultatet jämförs med andra i samma ålder och samma kön som testpersonen.
Pulsmonitorering (Activio Team System)

Pulssystemen ger er väldigt mycket information om en individ eller ett lag, exempelvis kan ni få reda på en individ maxpuls eller se om er träning kommer att ge den effekt på hjärtat som ni hade planerat.

Hos oss kan ni antingen hyra vart stationära pulssystem, vilket fungerar i hela vår lokal (även vid träning inne på Hopp & Skoj). Eller så kan vi komma ut till er egen arena med vårt portabla system.

Kroppssammansättning

DXA är en typ av lågstrålande röntgenmaskin som ger information om kroppens sammansättning. DXA är ett bra verktyg för att ge en utgångspunkt och ett mål vid livsstilsförändringar i form av förändrade tränings- och matvanor. De flesta personer använder vågen som verktyg för att mäta kroppssammansättning, en nackdel med den är att man inte har någon aning om vad som egentligen har förändrats när vikten gått upp eller ner. Ett nytt träningsprogram kan innebära ökad muskelmassa och minskad fettmassa, vilket vågen visar som oförändrad vikt. DXA brukar anses vara “golden-standard” när det gäller mätning av kroppssammansättning med högre mätsäkerhet än vanliga metoder som kalipermätning och bioimpedansmätning. DXA delar upp kroppens massa i tre olika sektioner: benmassa, fettmassa och leanmassa (i huvudsak muskelmassa och inre organ).

En DXA-mätning går fort (ca 7 min) och ger en minimal strålningsdos (jämförbart med bakgrundsstrålningen man exponeras för vid en längre flygning).

Detta får du vid en DXA-mätning:
En genomskärningsbild av kroppen och färgmappning med områden med lägre och högre mängd fettmassa.
Total och relativ (%) mängd benmassa, fettmassa och leanmassa.Jämförelse med eventuella tidigare DXA-mätningar.

DXA Bentäthetsmätning
Vid en bentäthetsmätning görs förutom en helkroppsanalys även två stycken fördjupade analyser på ländrygg och lårbenshalsen. Dina resultat jämförs mot en stor referensdatabas och kan ge information om du ligger i riskzonen för att drabbas av benskörhet.

Ett DXA-test genomförs endast om det är medicinskt berättigat utifrån det tillstånd som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat till vår underleverantör Onemetrics Health and Performance AB. För att vi ska kunna bedöma om testet kan utföras behöver en webb-enkät fyllas inför testet. Nekas ni att genomföra testet så utgår ingen debitering för besöket. Om ni är osäkra, läs mer på vår webbplats eller kontakta oss på info@umeaperformance.se.

Styrka/explosivitet

Isokinetisk styrkemätning med Biodex System 4
En isokinetisk rörelse är en rörelse där hastigheten är konstant genom hela rörelsebanan.

Isokinetiska styrketester är idag en vanlig metod för att för bedömning av muskel- och led-funktion. Isokinetiska tester kan på ett säkert sätt ge oss värdefull information om muskelbalans och styrkenivå, vilket kan hjälpa oss fånga upp personer med förhöjd risk för skador eller prestationsnedsättning. VI kan exempelvis se om en person har styrkeskillnader mellan höger och vänster sida, eller se hur styrkeförhållanden mellan framsida lår och baksida lår är. Testerna kan användas som indikator för när man säkert kan återgå till idrottande efter skada eller för hjälp med träningsstyrning.

Ett test tar mellan 20-60 minuter beroende på vilken/vilka leder vi vill testa. Vi har möjlighet att testa en eller flera av följande leder:

Knäled
Fotled
Höftled
Armbågsled
Axelled
Testpersonen får en sammanställning direkt efter testet.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer, Personer som är vill ha hjälp med återgång till idrott efter en skada
Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem
Isokinetisk styrkemätning med Biodex System 4
En isokinetisk rörelse är en rörelse där hastigheten är konstant genom hela rörelsebanan.

Isokinetiska styrketester är idag en vanlig metod för att för bedömning av muskel- och led-funktion. Isokinetiska tester kan på ett säkert sätt ge oss värdefull information om muskelbalans och styrkenivå, vilket kan hjälpa oss fånga upp personer med förhöjd risk för skador eller prestationsnedsättning. VI kan exempelvis se om en person har styrkeskillnader mellan höger och vänster sida, eller se hur styrkeförhållanden mellan framsida lår och baksida lår är. Testerna kan användas som indikator för när man säkert kan återgå till idrottande efter skada eller för hjälp med träningsstyrning.

Ett test tar mellan 20-60 minuter beroende på vilken/vilka leder vi vill testa. Vi har möjlighet att testa en eller flera av följande leder:

Knäled
Fotled
Höftled
Armbågsled
Axelled
Testpersonen får en sammanställning direkt efter testet.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer, Personer som är vill ha hjälp med återgång till idrott efter en skada
Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem
1080 Quantum har en kraftfull elmotor som administreras av en dator som styr typ av motstånd, belastning och rörelsehastighet.Detta gör den till ett utmärkt redskap både i träning och för att utföra tester.

Urval av tester vi erbjuder i 1080 Quantum

Isokinetiska enbensbenböj
Mäter maxstyrka i benen. Testet är isokinetiskt vilket innebär att hastigheten hålls konstant och belastningen ökar ju snabbare man försöker utföra rörelsen. Testet ger information om förmågan att utveckla kraft i fotleds- knä- och höftsträckar-muskulaturen, vilket är viktigt för exempelvis hoppförmåga och snabbhet. Tester ger även information om sidoskillnader i styrka mellan höger och vänster ben, vilket kan bidra till nedsatt prestationsförmåga och ökad skaderisk.

Rotationstest
Förmågan att utveckla hög effekt (power) i rotationsmoment är viktig i en rad idrotter (ex. golf, tennis, ishockey, innebandy och friidrottens kastgrenar). 1080 Quantum ger möjligheten att kunna mäta detta på ett säkert sätt. Detta test ger information om högsta effektutveckling, högsta effektutveckling i förhållande till kroppsvikten och sidoskillnader mellan höger och vänster sida.

Squat jump (SJ)
Mäter explosiv styrka (power) i benen, vilket är en avgörande fysisk förmåga i de flesta idrotter. Testet utförs genom att du får hoppa på flera olika belastningar. Testet ger information om din förmåga att utveckla power i benen.

Maskin med få begränsningar
Vi kan utföra mängder av idrottspecifika tester i denna maskin, oavsett om vi pratar lagsporter, friidrott, golf, tennis, mm.
Vi mäter din hoppförmåga genom olika typer av hopptester. Testerna kan användas för att se hur explosiv du är eller för att se om du behöver förbättra din styrka eller explosivitet. Några olika typer av hoppvarianter som vi använder oss av:

• Squat jump
• Countermovement jump
• Drop jump
• Repeated jump test

Rörlighet

1080 MAP (Movement Assessment Profile) är ett testsystem som mäter stabilitet och ledrörlighet. Målet med testet är att hitta begränsningar i ditt rörelsemönster vilka sedan kan åtgärdas för att minska risken för skador eller förbättra idrottsprestation. 1080 MAP kan också användas i syftet att hitta åtgärder för att förbättra kroppshållningen och öka rörelsefriheten.

Analysen bygger på funktionella tester som görs i stående position med hjälp ett koordinatsystem. Testet ger objektiva värden som sammanställs i en rörelseprofil som visar vilken eller vilka leder som har nedsatt funktion och som kan leda till smärta eller nedsatt prestationsförmåga. Resultatet kan även jämföras mot andra individer i en stor databas och ställas i relation till kön, ålder, typ av- och nivå på idrott/aktivitet.

Snabbhet

Samma typ av utrustning som 1080 quantum men 1080 sprint har en 90 meter lång lina som kan kopplas till en sele. 1080 sprint kan belasta och mäta kraft, hastighet och effekt (power) i en mängd olika rörelser. Data kan analyseras och visas för för utövaren omedelbart efter utförd aktivitet via en bärbar surfplatta.

Exempel på användningsområden.

Mät accelerationsförmåga, 0-50 m i alla riktningar, med minimal eller tung belastning.
Toppfart, mät maximal hastighet med accelerationsfasen inkluderad.
Upprepade sprinter – Mät idrottsspecifik snabbhet med distanser upp till 90 m.
Riktningsförändringar – Mät förmågan att ändra riktning vid löpning.
Överhastighet – Fäst linan framtill på kroppen och få hjälp att springa i högre hastigheter än du kan för egen maskin.
Variabelt motstånd – Belasta accelerationsfasen och spring obelastat efter en viss hastighet, eller få hjälp upp till en viss hastighet och spring där obelastat.
1080 sprint går att använda på underlaget som idrotten utövas på (ex. gräs, is, löparbana).

Balans

Ett balanstest på ett ben med visuell feedback. Testet visar på balansskillnader mellan höger/vänster ben, rörelseplan, och ditt resultat jämfört med andra i samma ålder. Kan ge värdefull information efter skada eller i skadeförebyggande syfte.
Ett balanstest vilket kan ge information om testpersonen har en förhöjd risk för fall. Testet är inte ansträngande och tar endast ett par minuter. Ditt resultat jämförs med andra i samma ålder.

Testpaket

Hälsotest Bas
Fullbokat
90 min 2.500,00 kr Mer info
Vi kontrollerar blodtryck, genomför en funktionell screening för rörelse och balans, testar kondition samt utför en kroppskompositionsmätning med DXA där vi kan se skelettets bentäthet, mängden fett, muskelmassa och dess lokalisation. Vi tar även ett blodprov för att ta mäta blodfetter och blodsocker, för att dessa värden ska bli korrekta bör man fasta i minst tre timmar innan testet.

Berättigande till DXA-test
Innan ert besök så får ni besvara ett frågeformulär där vi utifrån era svar bedömer om ni är berättigade att genomföra testet. Nekas ni att genomföra testet så minskar er kostnad för besöket med 1000 kr. Om ni är osäkra, läs mer på vår webbplats eller kontakta oss på info@umeaperformance.se.

Umeå Performance Center AB

OM UPC

Umeå Performance Center (UPC) är en av Sveriges modernaste träningsanläggningar med en yta om över 7000 kvm som anpassats mot friskvård och hälsa. Anläggningen ligger på Västerslätt i Umeå och byggdes utifrån ambitionen att skapa en anläggning som ger bästa möjliga förutsättningar till fysisk aktivitet oavsett ålder och ambitionsnivå. Hos oss ska inte anläggningen, utbudet av utrustning eller kompetensen på våra coacher vara bromsklossen för att du ska nå dina mål.

TRÄNING PÅ UPC

UPC är ett prestationscentrum som verkligen inspirerar till träning med stora konstgräsbelagda ytor som försetts med linjemarkeringar och löparbanor. Vi har ett omfattande gym med i stort sett alla tänkbara maskiner och redskap. Vi erbjuder gruppträningspass i olika former, allt från högintensiv cardio och cirkelträning till My Wellness och Yoga. Hos oss tränar en härlig mix av ungdomar, motionärer, elitidrottare och seniorer.

HÄLSA OCH PRESTATION

För att hjälpa medlemmar, motionärer och elitidrottare att hålla sig skadefria och ge dem bästa förutsättningar till att mäta styrkeförhållande och fysisk prestationsförmåga så har vi investerat stort i idrottsmedicinsk utrustning för fystester. Vi kan t.ex. mäta syreupptagning, se exakta styrkeförhållanden mellan t.ex. höger och vänster ben, fram- och baksida lår, se hur många millisekunder det tar innan du uppnår maxstyrka, se kraftutveckling per ben vid sprint, steglängd per ben, bromsverkan vid fotisättning, tid och avstånd innan maxfart uppnås, mm, mm. Resultaten ger ett optimalt beslutstöd för träningsplanering och prestationsutveckling.

Vi utför även traditionella hälsotester såsom kontroll av längd och vikt, arbetsprov på cykel med eller utan EKG, kontroll av blodtryck, test av blodvärde, Balanstester, mm. Med hjälp av iDXA kroppscanner så kan vi även se exakt bentäthet likväl som mängden kroppsfett och muskelmassa. Specialistläkare finns knuten till verksamheten och vi har egen sjuksköterska.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Vår träningsanläggning har öppet dygnet runt för medlemmar. Bemannade öppettider är 08.00-20.00
Adress
Rälsvägen 7
901 32 Umeå
Öppna i Google Maps 🗗